Doç. Dr. Sezai AydınDOÇ. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi Ankara
 1. Türkçe
 2. English
İLETİŞİMMENÜ

KVKK Politikası

DOÇ. DR. SEZAİ AYDIN İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ/HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninde Doç. Dr. Sezai Aydın tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret edenlerin, kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurulması halinde sitelerimizde yer alan formlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Bilgileri

KVKK uyarınca, “Alacaatlı Mahallesi 2912. Sokak DükkanAlacaatlı İş Merkezi No: 1/16 Çankaya/Ankara” adresinde mukim “Doç. Dr. Sezai Aydın” veri sorumlusudur.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Internet sitelerimizi ziyaret edenlerin, kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ve doldurulması halinde sitelerimizde yer alan formlar aracılığıyla toplanan kişisel verileri;

Kimlik VerisiAd-Soyad
İletişim VerisiTelefon Numarası, e-posta adresi.
İşlem Güvenliği VerisiİP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)
Diğerİnternet sitesi giriş-çıkış logları, Çerez Kayıtları

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla kullanılan çerezler vasıtasıyla dolaylı olarak toplanan verileriniz, internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, geliştirmek, işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek, site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirmek, kullanıcıların ve veri sorumlusunun hukuki güvenliğinin teminini sağlamak amaçlarına yönelik meşru menfaatlerimiz gereği anonim olarak işlenmektedir.

Internet sitemizde yer alan formları kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz ise, faaliyetlerimiz ile ilgili taleplerinizin cevaplanmasına ve sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerle birlikte;

 • Veri sorumlusu faaliyet süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru, talep ve şikayetlerin takibi,
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu internet sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez uygulamaları ile doğrudan ve doldurmanız halinde sitede yer alan formlar ile doğrudan tarafınızdan açıklanmak suretiyle veri sorumlusunun sistemlerindeki teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda otomatik yolla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz; çeşitli hizmetleri sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmemiz için uyulması gereken mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan, yürütülen ve KVKK 5/2(c),(ç),(e) ve (f) bentleri hükümlerine dayalı hukuki sebepler çerçevesinde toplanmakta ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veri sorumlusunun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız firmalar ve yetkilileri, kanunen yetkili resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte ve aktarabilmektedir. Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ilişkin düzenlemelere uygun hareket edilmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK 11. Maddesi Gereği Haklarınız Ve BuHakların Kullanılması

KVKK madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sahibi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizinsilinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerine ilişkin hak taleplerini, kimliklerini doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) veri sorumlusu adresine noter vasıtasıyla ya da elden iletebilirler.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak iletmesi durumunda, veri sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa Sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Başvuruya ilişkin daha detaylı bilgiye ve “Veri Sahibi Başvuru Formuna” internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.Sezai Aydın

SİZDEN GELENLER
YORUMLAR
İLETİŞİM FORMU
Doç. Dr. Sezai AydınDoç. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069
İnternet sitemizde, kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek, işlevselliğini geliştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için “İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ”ni inceleyebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri ve diğer tanımlayıcıları kullanmamıza izin vermeyi kabul edersiniz. Çerez ve tanımlayıcı kullanımımızı sınırlandırmamızı tercih ederseniz, çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
Kapat