Prof. Dr. Sezai AydınPROF. DR. SEZAİ AYDINGenel Cerrahi Ankara
 1. Türkçe
 2. English
İLETİŞİMMENÜ

Veri Sahibi Başvuru Formu

PROF. DR. SEZAİ AYDIN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 11. Maddesi ile; kanunda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (Başvuru Sahibi) kendisiyle ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, bu verilerin erişme amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımış bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Prof. Dr. Sezai Aydın’a (Bundan sonra “Veri sorumlusu” olarak anılacaktır) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen her ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilecektir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığım öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel Verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği-, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Başvuru Yöntemleri

Başvuru sahiplerinin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan bu formun çıktısı alınarak; aşağıdaki tabloda yer alan başvuru kanalları ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notları ile tarafımıza iletilebilecektir;

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Alacaatlı Mahallesi 2912. Sokak DükkanAlacaatlı İş Merkezi No: 1/16 Çankaya/AnkaraZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla tebligatAlacaatlı Mahallesi 2912. Sokak DükkanAlacaatlı İş Merkezi No: 1/16 Çankaya/AnkaraZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda kişisel veri talebi hakkında yetkiyi havi vekâletnamesinin aslının ibrazı gerekmektedir.

Başvuruların Yanıtlanması

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca talebin niteliğine göre talebin veri sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda vereceği cevapla başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabileceği gibi; Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi
 • Başvuru usulüne uyulmaması
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu indirmek İçin Tıklayınız.

SİZDEN GELENLER
YORUMLAR
İLETİŞİM FORMU
Prof. Dr. Sezai AydınProf. Dr. Sezai AydınGenel Cerrahi Ankara
0530 176 7069
İnternet sitemizde, kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek, işlevselliğini geliştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için “İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ”ni inceleyebilirsiniz. Ayarlarınızı değiştirmeden web sitemizi kullanmaya devam ederek, çerezleri ve diğer tanımlayıcıları kullanmamıza izin vermeyi kabul edersiniz. Çerez ve tanımlayıcı kullanımımızı sınırlandırmamızı tercih ederseniz, çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
Kapat